ข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่  127  หมู่ที่  4 ตำบลบางเลน   อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากอำเภอบางเลน  ประมาณ  5  กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2539  โดยมีนายธีรชัย  ดาวเจริญ  เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก และมีนางสมทรง  ดาวเจริญ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนแรก 

 

 

1.1 อาณาเขตติดต่อ

      องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน  มีเนื้อที่ประมาณ 18,750  ไร่ หรือประมาณ  30  ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ  ติดต่อตำบลบางไทรป่า

ทิศใต้    ติดต่อตำบลบางปลา

ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลคลองนกกระทุง , ตำบลบางภาษี

ทิศตะวันตก  ติดต่อตำบลดอนตูม , ตำบลบางปลา

1.2 ภูมิประเทศ

      สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำ  โดยมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านบริเวณหมู่ที่  1,2,3,4,5 และ 7  มีคลองธรรมชาติตัดผ่านหลายสายทำให้พื้นที่ในตำบล  มีความเหมาะสมด้านการเกษตรกรรมเป็นสำคัญ  แต่ในฤดูน้ำหลากจะมีน้ำท่วมบางพื้นที่

1.3 จำนวนหมู่บ้าน  12  หมู่บ้าน

        - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน  7  หมู่บ้าน   ได้แก่

หมู่ที่  1    บ้านบางปลาอิ่ม
หมู่ที่  2    บ้านท้องคุ้ง
หมู่ที่  3    บ้านบางปลาอิ่ม
หมู่ที่  4    บ้านสุขเกษม
หมู่ที่  5    บ้านบางยุง
หมู่ที่  11   บ้านไผ่คอกวัว
หมู่ที่  12   บ้านคลองบางเลน

         - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วน  มีจำนวน   4   หมู่บ้าน   ได้แก่

หมู่ที่  6    บ้านบางเลน
หมู่ที่  7    บ้านอ่าว
หมู่ที่  8    บ้านตลาดบางเลน
หมู่ที่  10   บ้านคลองศิริราช
     - จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล   มีจำนวน   1   หมู่บ้าน   ได้แก่
หมู่ที่  9   บ้านประตูน้ำพระพิมล

1.4  ประชากร

      ประชากรทั้งสิ้น  6,046  คน แยกเป็นชาย 3,045 คน  หญิง  3,001  คน  มีความหนาแน่น

เฉลี่ย 166  คน / ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน 2,368 ครัวเรือน

2.  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

     2.1 การคมนาคม   การจราจร

      -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   3296   (บางเลน-ดอนตูม)   ใช้ติดต่อไปจังหวัดนครปฐม ,  อำเภอนครชัยศรี  ,  จังหวัดสมุทรสาคร   ฯลฯ

      -  ถนนบางเลน - บางภาษี   ระยะทาง  6  กิโลเมตร

      -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  346  (บางเลน-กำแพงแสน)  ใช้เดินทางไปจังหวัดนครปฐม ,จังหวัดกาญจนบุรี   ฯลฯ

     2.2 การประปา

  -  การประปาหมู่บ้าน จำนวน - แห่ง
  -  บ่อบาดาล   จำนวน 29 แห่ง
  -  การประปาภูมิภาค จำนวน  -  แห่ง

     2.3 การโทรคมนาคม

  -  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ     จำนวน 2 แห่ง
      สถานที่ตั้ง หมู่ที่  2 , 4      

3. ด้านเศรษฐกิจ

     3.1  การเกษตร

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน   ประกอบอาชีพทำการเกษตร , เลี้ยงปลา ,เลี้ยงกุ้ง , เลี้ยงไก่ , เลี้ยงเป็ด , เลี้ยงสุกร  และทำนา

     3.2  การอุตสาหกรรม

  -  ปั๊มน้ำมัน     จำนวน 3 แห่ง
  -  โรงงานอุตสาหกรรม   จำนวน 4 แห่ง
  -  ร้านค้า       จำนวน 25 แห่ง

4. ด้านการศึกษา

     4.1  ด้านการศึกษา

  -  โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน 2 แห่ง
  -  โรงเรียนมัธยมศึกษา   จำนวน  - แห่ง
  -  โรงเรียนอาชีวศึกษา   จำนวน   -  แห่ง
  -  โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง   จำนวน  - แห่ง

     4.2  ด้านสาธารณสุข

  -  โรงพยาบาลของรัฐ   จำนวน  - แห่ง
  -  สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน จำนวน  - แห่ง
  -  สถานพยาบาลเอกชน   จำนวน  - แห่ง
  -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จำนวน  - แห่ง
  -  อัตราการมีและใช้ส้วมลาดน้ำ   ร้อยละ   100  

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  -  ลำน้ำ,ลำห้วย     จำนวน 16 สาย
  -  บึง , หนองและอื่น ๆ   จำนวน  - แห่ง

สายด่วน อบต.

นายอำนวย เฉลิมกลิ่น
นายก อบต.บางเลน
โทร. 034301041 ต่อ 111

เกี่ยวกับเรา

ทีมงาน อบต.บางเลน

การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลการดำเนินงาน

แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

บุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม
ดูทั้งหมด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ศาลจังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
สถิติเว็บไซต์
ขณะนี้ 3 คน
วันนี้ 64 คน
เมื่อวานนี้ 69 คน
เดือนนี้ 64 คน
เดือนที่ผ่านมา 1,694 คน
ทั้งหมด 352,802 คน
นับวันที่ 20 กรกฎาคม 2556